privacyverklaring

Versie 2, dd. 4 mei 2024

Deze privacyverklaring is bedoeld om betrokkenen te informeren over hoe hun persoonsgegevens zullen worden verzameld, verwerkt, beschermd en gebruikt. Voor de bescherming van persoonsgegevens wordt gehandeld in overeenstemming met de verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en en betreffende het vrij verkeer van die gegevens en tot intrekking van de Richtlijn 95/46/EG (hierna ook genoemd de ‘Algemene Verordening gegevensbescherming, afgekort: AVG’) en met deze privacyverklaring.

Verder is voor de verwerking van gegevens in het kader van bemiddeling ook de Bemiddelingswet van 21 februari 2005 relevant.

Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke

Lieselot Vantuyckom
Correspondentieadres: Westhuis – Kortrijksestraat 119A – 8020 Oostkamp
Telefoon: 0498 41 88 12
E-mail: lieselot@eqlbrm.be

Doeleinden van gegevensverwerking

Ik verbind me ertoe jouw persoonsgegevens uitsluitend te verwerken voor zover strikt noodzakelijk binnen het kader van mijn dienstverlening, inclusief administratief beheer. 

Bij het aangaan van een overeenkomst, heeft de verwerking van jouw persoonsgegevens concreet als doel jou te identificeren volgens de geldende wettelijke bepalingen en ter ondersteuning van de coaching- of bemiddelingsdiensten.

Jouw contactgegevens gebruik ik enkel voor de essentiële communicatie in de uitvoering van de overeenkomst(en), zoals het versturen van notificaties, bevestigingen, facturen en aanmaningen.

Soorten persoonsgegevens

Ik beperk het verwerken van persoonsgegevens tot een strikt minimum. De verwerkte gegevens omvatten met name:

 • Identificatie- en contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, ondernemingsnummers;
 • Financiële gegevens;
 • Specifiek voor familiale bemiddeling, familiale gegevens en andere informatie nodig voor de opmaak van de overeenkomst tot echtscheiding of ouderschapsplan;
 • Mogelijk verwerk ik in het kader van de aangeboden diensten ook bijzondere persoonsgegevens:  
  – strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen
  – gegevens van personen jonger dan 16 jaar
  – persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken, genetische gegevens of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. 

Tijdens bemiddeling kan ik mogelijk persoonlijke notities maken voor onmiddellijk gebruik bij het opstellen van formele documenten. Deze persoonlijke notities worden echter niet bewaard en worden direct verwerkt in de formele documentatie om volledige vertrouwelijkheid en naleving van privacynormen te waarborgen. Het is daarbij belangrijk op te merken dat er om diezelfde reden evenmin verslagen worden gemaakt van de verschillende bemiddelingssessies.

Voor het faciliteren van jouw coaching, inclusief het begrijpen van jouw situatie en het bieden van passende begeleiding, verwerk ik gegevens die je verstrekt via formulieren en die ik noteer tijdens onze sessies.

Grondslag voor verwerking en bewaartermijn

De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op:

 • Uitvoering van de overeenkomst: de persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt om de coaching of bemiddeling te faciliteren en de overeenkomst tussen de partijen uit te voeren.
 • Voldoen aan wettelijke en deontologische verplichtingen: bepaalde persoonsgegevens kunnen worden verwerkt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • Jouw vrij gegeven, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming, die op elk moment ingetrokken kan worden, zoals voor de categorie van bijzondere persoonsgegevens in het kader van coaching.

Gegevens worden bewaard zolang als nodig is voor coaching of bemiddeling en om te voldoen aan wettelijke en deontologische vereisten.

Beveiligingsmaatregelen

Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. In het kader van bemiddeling vallen de gegevens ook onder het beroepsgeheim.

Ik neem redelijke technische en organisatorische maatregelen om jouw informatie te beschermen tegen verschillende risico’s, zoals verlies, diefstal, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging of per ongeluk bekendmaking aan derden. Jouw gegevens worden bewaard op fysieke hardware met back-up, en niet in cloudomgevingen. Ze worden versleuteld met behulp van veilige wachtwoorden. Fysiek opgeslagen gegevens worden veilig bewaard in een afgesloten kast. Alleen ik heb toegang tot je gegevens.

Hoewel ik aanzienlijke inspanningen lever om de veiligheid te waarborgen, is het belangrijk op te merken dat de overdracht van informatie via internet nooit volledig veilig, privé of vertrouwelijk is. Er bestaat altijd een mogelijkheid dat informatie die via e-mail wordt verzonden of ontvangen, wordt onderschept, ontsleuteld, geraadpleegd en/of gebruikt door derden, zelfs wanneer technologieën worden toegepast om de uitwisseling van informatie te coderen.

In het uitzonderlijke geval van een gegevenslek zal ik je direct op de hoogte stellen en de noodzakelijke maatregelen treffen.

Rechten van betrokkenen

Als betrokkene van de betreffende dienstverlening heb je het recht op:

Toegang en inzage van jouw persoonsgegevens
Je hebt het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens waarover ik van jou beschik en om na te gaan waarvoor jouw gegevens worden/werden gebruikt.

Correctie van jouw persoonsgegevens
Jouw persoonlijke informatie die je hebt verstrekt, kun je, indien en wanneer van toepassing, wijzigen. 

Jouw persoonsgegevens te laten wissen
Wanneer je vermoedt dat bepaalde van jouw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt, dan kun je vragen om deze persoonsgegevens te laten verwijderen. 

Toestemmingsintrekking
Wanneer de verwerking van jouw persoonsgegevens gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, kun je deze toestemming op elk ogenblik intrekken.

Gelieve voor de uitoefening van jouw rechten een schriftelijk verzoek te sturen, zoals hieronder bepaald:

 • Schriftelijk: stuur een brief naar Westhuis, t.a.v. Lieselot Vantuyckom, Kortrijksestraat 119A 8020 Oostkamp, met vermelding van de rechten die je wenst uit te oefenen.
 • Elektronisch: stuur een e-mail naar lieselot@eqlbrm.be, met vermelding van de rechten die je wenst uit te oefenen.

Bij de uitoefening van jouw rechten is het nodig om jouw identiteit passend te bewijzen om te voorkomen dat persoonsgegevens ten onrechte worden verstrekt aan derden, gewijzigd, beperkt of gewist. Een geschikte manier om dit te doen, is door een kopie van jouw identiteitskaart (voor- en achterkant) bij je verzoek te voegen.

Het is belangrijk te benadrukken dat in sommige gevallen het geheel of gedeeltelijk weigeren of beperken van één of meer van bovenstaande rechten kan plaatsvinden, wat in het antwoord zal worden toegelicht. Dergelijke redenen kunnen onder meer betrekking hebben op de wettelijke bewaartermijn van bepaalde gegevens, de deontologische verplichtingen of de noodzaak van verwerking voor de uitvoering van de overeenkomst.

Klachten

Als je nog vragen hebt over hoe ik je persoonsgegevens gebruikt, als je je persoonsgegevens wilt bekijken, corrigeren, bijwerken of verwijderen of als je een klacht wilt indienen, neem dan contact op via een van volgende contactgegevens: 

Lieselot Vantuyckom
Correspondentieadres: Westhuis – Kortrijksestraat 119A – 8020 Oostkamp
Telefoon: 0498 41 88 12
E-mail: lieselot@eqlbrm.be

Je beschikt ook steeds over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel

Telefoon: 02 274 48 00
E-mail: contact@apd-gba.be

Wijzigingen in het privacybeleid

Ik behoud het recht dit privacybeleid te herzien, met eventuele aanvullende kennisgeving indien van toepassing. Ik raad je aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt bovenaan de pagina aangegeven.